آخرین مطالب

سیاست

سیاست اگرکارکرداخلاق،انجام امورزندگی به بهترین نحو باشد،کارکردسیاست نیز یافتن بهترین کارهاست.اگرتوجه شودسیاست هم دارای وجه اخلاقی بوده وهم بیش از آن راشامل می‌گردد.یاقتن بهترین کارها،آسان نبوده ،بلکه مستلزم شناخت بسیارخوب…